Baterija Cefar Compex aparatamas V 4.8. Ah 1.5.. Tinka: COMPEX SP2.0, COMPEX SP4.0, COMPEX FIT1.0, COMPEX FIT3.0 aparatams.